Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha farpais na bliadhna-sa a-nis duinte, ach bi sinn ga chur air bhog a-rithist san t-Sultain.

Air-Loidhne

Tha sinn air leth toilichte gu bheil filmichean na bliadhna-sa bho Roinn na h-Òigridh agus Roinn nan Inbheach a-nise air-loidhne. Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh. Thèid agaibh air bhòtadh airson an fheadhainn as fheàrr leibh cuideachd, cha leig sibh leas ach am putan buidhe a bhruthadh!

Naidheachd

An àireamh as motha de dh'fhilmichean gu ruige seo!
Tha sinn air 79 filmichean fhaighinn am bliadhna, 51 ann an Roinn na h-Òigridh agus 28 ann an Roinn nan Inbheach.    Mar as àbhaist, fhuair sinn filmichean math ann an roinn na h-òigridh agus bha daoine òga  barrachd...

FilmG 2010

An Gealtaire

Àrd-sgoil Phort Rìgh