Riaghailtean

Riaghailtean

 1. Feumar gach film fhaighinn ron a’ chinn-là dheireannach, 14 Dùbhlachd 2018. Cha ghabhar ri film sam bith às-dèidh a’ chinn-là seo.
 2. Le bhith a’ cur film a-steach don fharpais, tha farpaisich ag aontachadh ri na riaghailtean ’s an stiùireadh. Tha Cànan/MG ALBA a’ meas gu bheilear a’ gabhail riutha seo ma thèid film a chur thugainn.
 3. Feumaidh gach film a bhith air a mheasadh U/PG a-rèir stiùiridh BBFC. Tha Cànan/MG ALBA a’ gleidheadh na còire tagraidhean film a dhiùltadh ma thathar a’ meas gu bheil iad oilbheumach, cliù-mhillteach, truaillte no drabasta a thaobh susbaint no cainnt.
 4. Feumaidh filmichean na farpaise a bhith anns a’ Ghàidhlig. Chan eil e mar chùmhnant na farpaise gun tèid Gàidhlig a chleachdadh san riochdachadh air fad, ach feumaidh am film crìochnaichte a bhith ann an Gàidhlig. Gabhar ri beagan Beurla ma mheasas na britheamhan gu bheil sin iomchaidh is riatanach.
 5. Feumaidh filmichean nan Inbheach a bhith eadar 0 is 5 mionaidean a dh’fhaid, a’ gabhail a-steach iomraidhean taing. Feumaidh filmichean na h-Òigridh a bhtih eadar 0 is 5 mionaidean a dh'fhaid. Cha ghabhar ri film nas fhaide no nas giorra na an ùine ruithe a thathar a’ sònrachadh.
 6. Tha Cànan/MG ALBA a’ gleidheadh na còire film sam bith a dhiùltadh don fharpais air adhbhar sam bith mar a chithear iomchaidh iad.
 7. Tha Farpais nan Inbheach fosgailte do dhuine sam bith nas sine na 18 bliadhna a dh’ aois agus Farpais an Òigridh fosgailte do dheugairean aois 12 - 17. 
 8. Tha farpaisich a’ toirt cead do Chànan/MG ALBA am filmeadh, an clàradh agus agallamh a dhèanamh leotha air feum sanasachaidh ’s PR na farpaise. Iarraidh Cànan/MG ALBA aonta sgrìobhte air pàrantan/luchd-gleidhidh bho thaobh nam farpaiseach fo aois 18 bliadhna.
 9. Tha farpaisich a’ toirt cead do MG ALBA làn fheum craolaidh, DVD agus lìn a dhèanamh de dh’obair a th’ air a chur don cho-fharpais, air stèidh neo-thoirmeasgach mura tèid rudeigin eile aontachadh leis an fharpaiseach.
 10. Chan fhaodar aonta a dhèanamh ri duine eile air dòigh sam bith a tha na bhacadh do na còraichean a bheirear do MG ALBA.
 11. Tha Cànan/MG ALBA a’ gleidheadh na còire film sam bith a dhiùltadh don fharpais air adhbhar sam bith mar a chithear iomchaidh iad.
 12. Chan eil am fiosrachadh a thaobh nan duais agus a’ phròiseas taghaidh ann an litreachas na farpaise, no ann am meadhan foillseachaidh sam bith eile, ceangaltach agus gabhar atharrachadh le Cànan/MG ALBA. Ma dh’fhaoidte gun cruthaich sinn duaisean a bharrachd ach cha bhi e mar fhiachaibh oirnn sin a dhèanamh ma mheasar mì-iomchaidh e.
 13. Tha Cànan/MG ALBA a’ gleidheadh na còire tagradh don fharpais a dhiùltadh mura lean e ris an sònrachadh theicnigeach air làrach-lìn FilmG. Leugh an duilleag Sònrachadh Teicnigeach gu cùramach mun cuir thu a-steach.
 14. Faodaidh luchd-obrach MG ALBA/Chànan film a chur a-steach don cho-fharpais airson lèirmheas nam britheamh. Thèid a shealltainn air-loidhne, ach chan eil e ceadaichte dhaibh duais sam bith fhaighinn
 15. Tha e an urra ri farpaisich cead iomchaidh fhaighinn bho ghach neach a tha gabhail pàirt san fhilm, a thaobh gnothaichean pearsanta. Faicibh stiùireadh a’ BhBC gu h-ìosal : http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/advice/informedconsent/usingstandardco.shtml
 16. Diùltar tagraidhean film a tha a’ bristeadh còraichean seilbh inntinn chàch, nam measg sin: teacsa, ceòl, dealbhan no prògraman, rùintean malairt no fiosrachadh dìomhair eile aig nach eil cead dlighe-sgrìobhaidh.

Riaghailtean Aithris Spòrs

 

 1. Voiceovers must be in Scottish Gaelic and must be no longer than 2 minutes in length
 2. Closing date is 8 December 2017
 3. You may choose any sport to commentate on, including: football, shinty, athletics, swimming, a local hill race, etc.  Please note, you must have permission to film from the organiser of the event.  Please contact .(JavaScript must be enabled to view this email address) if you have any questions or would like some help contacting the organiser.
 4. The commentary can be filmed with either a mobile phone or a camera, however please note: you will not be judged on the pictures, but on your audio only.  The pictures will be a reference point to the judges when listening to the commentary.  
 5. We recommend that you record 20 minutes of commentary and submit what you think are the best 2 minutes of that recording.  Otherwise you may record a game and record your commentary as a voiceover once you come home
 6. You may submit the full recording so long as you highlight the time frame of your preferred up to 2 minutes seconds that you would like to be judged on. 
 7. Entries must not allowed to include a summariser (someone who gives their expert opinion or statistics in-between periods of play).  This competition is for commentators only.
 8. Films must be entered according to the FilmG Tech Spec.
 9. The entry submission must be the entrant’s own original work. Cànan/MG ALBA reserve the right to refuse any entry to the competition for any reason at their absolute discretion.