Naidheachdan

Buannaich Action Cam!

Tha Farpais Guess the Theme a' tòiseachadh AN-DIUGH! Chithear na dealbhan air na meadhan-sòisealta tron latha, leis a' chiad dhealbh a' nochdadh an toiseach aig mu aon uair deug. Siuthad, cuir thugainn na tuairmsean agad!

Thèid na dealbhan a-mach air Snapchat an-toiseach, an uairsin air Facebook, Twitter is Instagram agus sinne ag iarraidh oirbh na tuairmsean air fad a chur thugainn ann an Gàidhlig, le #FilmG is fèineag nan cois, ma thogras sibh! 

*riaghailtean