Naidheachdan

Farpais Chuspair FilmG

Tha na beachdan agaibh air  a bhith sgoinneil a-rithist am-bliadhna agus e a’ còrdadh rinn gu mòr daoine de gach aois fhaicinn a’ feuchainn air an Fharpais Chuspair. Tha sinn an dòchas gu bheil beachdan agaibh mu thràth, agus gu bheil sibh a’ dèanamh fiughair ri Diluain.

  

Cluinnear cò ghlèidh an Action Cam an uair sin, agus mu dhuaisean ùra a tha againn airson 2017 aig tachartas sònraichte aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig!