Naidheachdan

FilmG 9 air Fàire

Chan eil fiù ‘s cola-deug air fhàgail gun tèid farpais nam filmichean goirid a chur air bhog uair eile. Am-bliadhna, tha sinn a’ dèanamh air Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig far an cuir sinn seachad feasgar còmhla ri sgoilearan is luchd nam meadhanan, gus an naodhamh bliadhna de dh’fharpais nam filmichean goirid a chomharrachadh. Chì sibh gu h-ìosal dìdeag bheag de dheabhan FilmG 2017 agus na models àibheiseach againn!

  

Tha sinn an dòchas gum bi fadachd oirbh na h-iomhaighean fhaicinn, agus Farpais Guess the Theme a’ ruith bho 8 ÒgMhìos. Cumaibh cluais ri claisneachd agus cothom a bharrachd agaibh air duais as dèidh dhan chuspair a bhith air fhoillseachadh cuideachd!

Toiseach Guess The Theme: 8 ÒgMhìos

Cur-air-bhog FilmG: 13 ÒgMhìos