Naidheachdan

'Top 10' Duais Roghainn an t-Sluaigh

Tha ceithir seachdainean ann fhathast gu oidhche mhòr nan duaisean, agus na duaisean uile air an aontachadh, ach Duais Roghainn an t-Sluaigh.

Faodaidh tu bhòt a chlàradh airson am film as fheàrr leat turas gach latha, bho gach inneal san taigh. Ma tha thu faighinn tàire le bhòtadh, thalla gu ‘clear cache’ agus bu chòir gum faigh thu air a dhèanamh a-rithist. Tha bhòtadh fosgailte gu 3 Gearran.

Seo agaibh na 10 filmichean as fheàrr le luchd-bhòtaidh, an dràsta.

Eich Bhàna

Coimhearsnachd

Girls, Strì & Macaroni

Bathar Prìseil

Cheating our Language

Latha Spòrs

Strì na Sgoile - Cluasan anns Gach Ceàrn

Falach-Fead

Air Splaoid

Gàidheal gu Luath