Naidheachdan

Farpais Phostair FilmG

Buinnig Latha aig Photoshoot FilmG!

Airson an deicheamh bliadhna de FhilmG a chomharrachadh, tha sinn a’ ruith farpais shònraichte do chlann àrd-sgoile. Tha postairean FilmG nam pios stèidhichte de bhliadhna luchd na Gàidhlig, agus am-bliadhna tha sinn airson cothrom a thoirt do chuideigin pàirt a ghabhail ann a bhith dealbhachadh nam postairean. Tha sinn a’ coimhead airson beachd inntinneach is cruthachail, a thèid againn air a dhèanamh na phostair.

Gheibh an neach a shoirbhicheas an cothrom a thighinn a dh’obair còmhla ris an sgioba airson latha fhad ’s a tha sinn ag ullachadh an dealbh aca. Gheibh iad blasad de bhith ag obair air èideadh (styling), maise-gnùis (make-up), suidheachadh (location), stoidhle an deilbh agus sgilean photoshop. Cuiridh iad eòlas air saoghal na h-obrach agus bidh tòrr spòrs ann dhaibh!

Ma tha ùidh agadsa ann am film, ealain no obair chruthachail de sheòrsa sam bith, feuch gun cuir thu a-steach! Mura h-eil beachd agad càit’ an tòisich thu, nach seall thu air stiùireadh Steve, a tha ag obair mar dhealbhadair FilmG:

Ciamar?

 1. Coimhead air postairean FilmG, agus ‘movie posters’ a tha a’ còrdadh riut fhèin.
 2. Smaoinich air caractar, no caractaran, a bu toigh leat fhaicinn san dealbh agad fhèin. A bheil iad èibhinn, gòrach, eagallach, math air spòrs, no dè?
 3. Smaoinich air suidheachadh.  Càit’ am bi iad?
 4. Dèan an dealbh agad! Bidh sinne a’ tòiseachadh le dealbh peansail ach faodaidh tusa a dhèanamh mar a thogras tu fhèin – peansail, peann, peant, collage, no prògram leithid Photoshop no Serif.   
 5. Sgrìobh seantans no dhà ag innse beagan dhuinn mun sgeulachd a tha air a h-innse san dealbh.
 6. Cuir d’ ainm, d’ aois, agus an àireamh fòn agad na chois cuideachd.
 7. Cuir thugainn sa phost  e no air post-dealain, gu .(JavaScript must be enabled to view this email address)

   

Seòladh:

FilmG
Cànan Graphics Studio
Sabhal Mòr Ostaig
Slèite
An t-Eilean Sgitheanach
IV44 8RQ

Riaghailtean:

 • Feumaidh an dealbh a bhith againn ro mheadhan-oidhche air 18 Cèitean 2017
 • Feumaidh luchd-tagraidh a bhith fileanta sa Ghàidhlig (thèid an greis-obrach a ruith sa Ghàidhlig)
 • Feumaidh luchd-tagraidh a bhith san àrd-sgoil
 • Chan fhaod aon neach barrachd air trì tagraidhean a chur thugainn
 • le bhith a’ cur a-steach, tha luchd-tagraidh ag aontachadh gum faod FilmG ne dealbhan aca a sgaoileadh air na meadhanan-sòisealta