Naidheachdan

buannaichean Farpais Samhraidh nan Dealbhan-beò

Tha FilmG airson buannaichean Farpais Samhraidh nan Dealbhan-beò a chur ma sgaoil. Chaidh iarraidh air clann aois bun-sgoile agus àrd-sgoile dealbhan-beò a chruthachadh thairis air làithean-saora an t-samhraidh. ‘S iad an dealbhadair Anna Rothach agus an neach-ceumnachaidh dhealbhan-beò, Catherine Tinney, a bha nam britheamhan air an fharpais.

‘S e Cailean John MacThòmais à Camas Chros san Eilean Sgitheanach a bhuannaich san roinn bun-sgoile clas 1-3 leis an fhilm aige, ‘Bodach na Beinne’. Chleachd Cailean John measan, glasraich, Play-Doh agus Lego san fhilm aige, a bha mu shuidheachadh cugalach a tha a’ dol air adhart air Beinn Everest!

 

Anns an ath roinn airson clann bun-sgoile clas 4-7, ‘s e dithis pheathraichean à Glaschu, Maeve agus Frankie Dhòmhnallach a bhuannaich. Anns an fhilm acasan, ‘Ugh, ugh, UGH’, chleachd iad pàipear air a ghearradh airson sgeulachd innse mu chearcan agus ugh gu math sònraichte.

Agus mu dheireadh ann an roinn nan àrd-sgoiltean, ‘s e neach-ionnsachaidh na Gàidhlig, Elissa Hunter-Dorans, à Inbhir Nis, a bhuannaich leis an fhilm aice, ‘Turas Trom Priobadh na Sùla’. Anns an fhilm chruthachail seo, tha Elissa a’ toirt sùil eile, dhiofraichte air tachartasan eachdraidheil agus tachartasan an latha an-diugh tron treas sùil.

Bu mhath le FilmG taing a thoirt don a h-uile duine òg a ghabh pàirt anns an fharpais am-bliadhna agus tha sinn a’ coimhead air adhart le filmichean na h-ath-bhliadhna mar-thà!