Naidheachdan

Sgoiltean Trang ‘s a’ Cheann-là a’ teannadh!

Tha bùithtean-obrach FilmG a’ gabhail àite ann an sgoiltean air feadh na h-Alba uair eile. Tha sgiobaidhean à iomadh sgìre air a bhith ag obair gu cruaidh air na filmichean aca, fo stiùir oidean FilmG.

   

Tha an gnothach a’ cordadh ri sgoilearan gu mòr. Tha Geàrrloch, Drochaid an Easbaig, Àrd-sgoil Uallais, Acadamaidh Ghlinn Challdair, Allt a’ Mhuilinn, is Àrd-sgoil Ìle am measg an fheadhainn a rinn filmichean gu ruige seo, agus tha 20 bùth-obrach romhainn fhathast, eadar seo agus ceann-là FilmG air 10 Dùbhlachd!

Thuirt aon tè, Elissa Hunter-Dorans a tha na neach-ionnsachaidh aig Acadamaidh Allt a’ Mhuilinn ann an Inbhir Nis;

“Thairis air an teirm seo, tha seachdnar againn air a bhith ag obair air am film goirid Gàidhlig againn airson farpais bliadhnail FilmG. An t-seachdain-sa, thionndaidh ar beachdan neònach beò le cuideachadh bho Mrs Chaimbeul, Alasdair MacIllEathain, Debbie NicAoidh agus Mgr Mac a’ Ghobhainn.

Thàinig Alasdair is Debbie a-steach airson ar treòrachadh ann a bhith a’ cruthachadh filmichean mar eisimpleir camara, dràma agus fuaim. Air a’ chiad latha, chaidh sinn a-mach còmhla riutha gus latha slàn filmidh a bhith againn. Chuidich Alasdair leis a’ chamara agus an taobh teicnigeach den fhilm, agus chuidich Debbie leis a’ Ghàidhlig agus ar cleasachd. Air an dàrna latha, chaidh a ghearradh le cuideachadh sgileil bho Alasdair.

Tha sinn cho taingeil dha Mrs Chaimbeul airson a bhrosnachadh, Alasdair agus Debbie airson an stiùireadh agus dha FilmG air fad airson cothroman mar seo a chruthachadh dha òigridh na h-Alba - luchd-ionnsachaidh a bharrachd air fileantaich. Chòrd e rinn gu mòr agus tha sinn air mòran Ghàidhlig ionnsachadh ann a bhith a’ cruthachadh am film, a’ coimhead air Alasdair agus Debbie a’ bruidhinn anns a’ chànan no cuideachd ann a bhith a’ faicinn dhaoine òga coltach rinn anns na filmichean eile.

‘S e goireas air leth a th’ ann am FilmG, gus Gàidhlig a chumail beò airson linn ùr sa ghinealach dhidseatach anns a bheil e cho furasta ar dualchas a chall.”

Ma tha thusa nad dheugaire, agus gu bheil ùidh agad film a dhèanamh air do cheann fhèin, cuimhnich gu bheil duais de £500 againn airson am Filmeadair Òg as Fheàrr. Tha aon duais ga thabhainn cuideachd airson chlasaichean bun-sgoile, agus clubaichean òigridh son clann bun-sgoile.

Airson inbhich, tha liosta air leth tarraingeach againn le duaisean suas gu £2.5K!