Film as Fheàrr le Buidheann Òigridh

Tha seo na chothrom sgoinneil do chlasaichean bun-sgoile, buidhnean fèise le clann de dhiofar aoisean, no clubaichean òigridh de sheòrsa sam bith, le no as aonais taic bho inbheach, film a chur a-steach gu FilmG.

 

Faic Cuideigin Ciallach no Latha Spòrs le Kirsty Scott agus na clasaichean aice aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, no pròiseactan West Highland Animation ann am Malaig agus sa Phloc, airson beachd air dè seòrsa rud a ghabhadh a dhèanamh.

 

Cha bhi bùithean-obrach air an tabhann dha na buidhnean seo ach ma tha sib' fhèin airson a leithid a chur air dòigh, cuiribh fios thugainn - 's dòcha gum bi sinn eòlach air cuideigin.