Film as Fheàrr le Buidheann Òigridh

Tha sinn air filmichean sgoinneil fhaighinn bho bhuidhnean òigridh thar nam bliadhnaichean, agus tha barrachd iarrtas ann a h-uile bliadhna bho bhun-sgoiltean a tha ag iarraidh pàirt a ghabhail ann am FilmG mar sin, san deicheamh bliahdna den fharpais, tha sinn air duais a chruthachadh dhaibh seo!

Faic Cuideigin Ciallach no Latha Spòrs le Kirsty Scott agus na clasaichean aice aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, no pròiseactan West Highland Animation ann am Malaig agus sa Phloc, airson beachd air dè seòrsa rud a ghabhadh a dhèanamh.

Tha seo na chothrom sgoinneil do chlasaichean bun-sgoile, buidhnean fèise le clann de dhiofar aoisean, no clubaichean òigridh de sheòrsa sam bith, le no as aonais taic bho inbheach, film a chur a-steach gu FilmG.

Cha bhi bùithean-obrach air an tabhann dha na buidhnean seo ach ma tha sib' fhèin airson a leithid a chur air dòigh, cuiribh fios thugainn - 's dòcha gum bi sinn eòlach air cuideigin.