Duaisean FilmG Òigridh

Tha duaisean fìor mhath ann an roinn FilmG Òigridh (faic gu h-ìosal). Feumar ge-tà, na duaisean a chleachdadh airson uidheamachd filmidh no gearradh a cheannach. Ma chaidh am film a dheànamh tro bhùth-obrach sgoile thèid an duais a thabhann dhan sgoil agus feumar an tidsear taghadh a dheànamh air an uidheamachd a thèid a cheannach. Mas e buidheann no aon duine leis fhèin a bhuannaicheas, feumar fhathast inbheach airson cead a thoirt air dè an uidheamachd a thèid a cheannach.

Thèid duaisean nas lugha a thabhainn de bhileagan Amazon.

Ma shoirbhicheas leat agus gum buannaich thu duais thèid iarraidh ort taghadh a dhèanamh agus ceannaichidh cuideigin de sgioba FilmG an duais dhut. 

Duais:


Air a mhaoineachadh le

Duais:

Duais:

Duais:

Duais:

Duais:

Duais:

Duais:

Duais: