Naidheachdan

FilmG Air na Sgeirean

Tha an cleasaiche 's am filmeadair, Dòmhnall Eòghainn MacFhionghain a’ dèanamh air Èirisgeigh airson Fèis On the Rocks air a’ rathad air ais ‘on Spàinn far a bheil e ‘g obair air a’ chiad Western aige an-dràsta!

Cothrom sgoinneil a tha seo do dheugairean comhairle fhaighinn bho Dhòmhnaill Eòghainn a thaobh clàradh is gearradh, is mar a bu chòir dhaibh a bhith gan giùlain fhèin air beulaibh a' chamara, ge brìth a bheil iad a' lìbhrigeadh prògram aithriseach, vlog, no a' cleasachd ann am film dràma - agus gun càil a dhìth orra ach fòn-làimhe.

Ma tha thusa eadar 12 is 17 is ùidh agad ionnsachadh bho DE ciamar a nì thu film air an rud a tha sin nad làimh, feuch gun tig thu chun a’ bhùth-obrach seo air Disathairne 24 ÒgMhios.

Cuir fios thugainn airson àite a ghlèidheadh, air no ma tha ceistean sam bith agad.