Film Dùthchais as Fheàrr

Tha seo na chothrom film a dhèanamh a tha a’ taisbeanadh ur sgìre no ur coimhearsnachd se.

Tha dlùth-cheangal eadar a’ Ghàidhlig agus an àrainneachd, bho leithid iasgairean is chroitearan a tha cho eòlach air na h-àiteachan dham buin iad, gu ainmean-àite, is ainmean bheathaichean, eòin is lusan agus na sgeulachdan a th' air an cùlaibh.

Dh’fhaodadh seo a bhith na chothrom sealltainn air an àrainneachd, an t-sìde agus mar a tha sin ag atharrachadh san linn anns a bheil sinn.

Nach seall sibh dhuinn criomag dhen dùthchas agaib' fhèin?   

Ma tha ceistean idir agad, nach cuir thu fios thugainn.