Cuspair 2009: Chlisg Mi - Aodainn Ura, Aiteachan Ura - Tubaist - Oidhche Shathairne - Sorcha ‘s Dorcha

Anns a’ chiad bhliadhna, bha sinn airson gum biodh e soilleir gur e farpais shònraichte a bha sinn a’ cuir air dòigh agus mar sin bha sinn airson ’s gun glacadh na dealbhan aire dhaoine agus gum biodh daoine airson bruidhinn agus deasbad mun deidhinn.

Ann an 2009, bha còig cuspair againn, agus dealbh airson gach fear. B’ iad sin:

Chlisg Mi – Yikes
Aodainn Ùra, Àiteachan Ùra – New Faces, New Places
Tubaist – Collision
Oidhche Shathairne – Saturday Night
Sorcha ‘s Dorcha – Dark and Light