Cuspair 2011: Làmh an Uachdar

B’ e ‘Làmh an Uachdar’ cuspair 2011 agus bha cuid dheth na filmichean air leth. Bha sinn airson ’s gun smaoinicheadh daoine air duilgheadasan a bhith tighinn nan rathad, agus mar a gheibheadh iad fhèin no na caractaran aca làmh an uachdar ann an suidheachaidhean doirbh. A-rithist, bha 3 dealbhan againn airson a’ chuspair a thaisbeanadh.