Cuspair 2013: Miann/Acras

B’ e Miann/Acras cuspair 2013. A-rithist, b’ urrainn do dhaoine an rud a thogradh iad fhèin a thoirt às, agus bha 3 dealbhan againn airson daoine a phiobrachadh.