Mu FhilmG Òigridh

Tha FilmG air an t-uabhas de thàlant a thoirt am bàrr thar nam bliadhnaichean bho chaidh a chur air bhog ann an 2008 le tòrr fharpaisich òga a’ leantainn orra gu obraichean sna meadhanan. Tha a’ cho-fharpais a-nis fosgailte gu àrd-sgoiltean, luchd film ag obair leotha fhèin, agus bun-sgoiltean.

ÀRD-SGOILTEAN

Bidh sinn a’ cur air dòigh bùithtean-obrach a mhaireas fad dà latha do chlasaichean Gàidhlig ann an àrd-sgoiltean air feadh na dùthcha. Gheibh sgoilearan taic le filmeadh, cleasachd, is gearradh bho sgioba de phroifeiseantaich. Cluinnear barrachd mu bhùithtean-obrach FilmG an seo.

LUCHD-FILM ÒG

Is toigh leinn a bhith a' faicinn daoine òga a tha aig aois àrd-sgoile a’ gabhail smachd air na filmichean aca fhèin, ach mas e ‘s gu bheil thu ag obair air film is feumach air beagan comhairle, cuir fios thugainn.

BUN-SGOILTEAN

Cha bhi sinn a’ tabhainn bhùithtean-obrach do bhun-sgoiltean, ach tha sinn an còmhnaidh deònach taic is comhairle a chumail ribh. Mholamaid do bhun-sgoil sam bith a tha a' smaoineachadh air film a dhèanamh feuchainn ri taic fhaighinn bho mhuinntir na sgìre, bhon chomhairle no bho bhuidheann ionadail eile.

 

Gabh sùil air liosta àibheiseach nan duaisean!

Film as Fheàrr

Tha an duais sa airson am film as fheàrr a thèid a dhèanamh ann an Roinn na h-Òigridh, 12-17. Tha sinn a’ coimhead airson film a tha cruthachail, inntinneach, ùr-nodha, agus a bheir tlachd don luchd-amharc. Tha sgeulachd làidir is sgriobt mhath riatanach, agus gun tèid a h-uile pàirt den fhilm fhighe ri chèile gu math.

Duais: £1000 a dh’ionnsaigh uidheamachd no trèanadh

Riatanasan:

 • Feumaidh luchd-tagraidh a bhith san àrd-sgoil
 • Fosgailte do bhuidhnean àrd-sgoile agus filmeadairean òga
 • Feumaidh filmichean a bhith air an stiùireadh leis an òigridh

Taghadh Eadar-Nàiseanta FilmG

Tha Fèis CIAK Junior a' ruith gach bliadhna san Eadailt agus thèid buannaiche na duais sa a thaghadh bho filmichean nam bùithtean-obrach. Bidh am film a ghlèidheas air a dheagh stiùireadh agus cruthachail.

Duais: Turas gu fèis film eadar-nàiseanta

Riatanasan:

 • Feumaidh luchd-tagraidh a bhith san àrd-sgoil (agus fo 16)
 • Bu chòir dha luchd-tagraidh a bhith air bùth-obrach FilmG fhaighinn san sgoil

Filmeadair Òg as Fheàrr

Tha tòrr a bharrachd iarrtas ann a-niste bho chlann a tha airson filmichean a dhèanamh na chleachd! Tha sinn a’ coimhead airson film a chaidh a dhèanamh às aonais taic no trèanadh, a bheir tlachd don luchd-amharc. Faodaidh filmichean a bhith air an clàradh air camara no fòn-làimhe.

Duais: £500 a dh’ionnsaigh uidheamachd no trèanadh

Riatanasan:

 • Fosgailte do luchd-film san àrd-sgoil a-mhàin
 • Cha bu chòir do luchd-inntrigidh taic fhaighinn bhon sgoil, no tro bhùth-obrach

Film Aithriseach as Fheàrr

Tha sinn a’ sireadh film aithriseach a tha air a dheagh rannsachadh agus air a dheagh chur ri chèile, le sgriobt agus agallamhan làidir, a tha a’ taisbeanadh sgeulachd inntinneach dhan luchd-amharc.

Duais: £500 a dh’ionnsaigh uidheamachd no trèanadh

Riatanasan:

 • Feumaidh luchd-tagraidh a bhith san àrd-sgoil
 • Fosgailte do bhuidhnean àrd-sgoile agus filmeadairean òga
 • Feumaidh filmichean a bhith air an stiùireadh leis an òigridh

Riochdachadh as Fheàrr

Tha cuid a dh’fhilmichean ann a tha sònraichte tarraingeach a thaobh èideadh is suidheachadh, agus tha tòrr obair ann dha na buidhnean seo mus tòisich iad air clàradh. Tha sinn airson daoine fhaicinn a’ cur gu feum na tha mun cuairt orra gus coltas grinn a chur air am film. Cumaidh sinn sùil gheur air leithid: solas, suidheachadh, maise-gnùis, èideadh, agus props.

Duais: £500 a dh’ionnsaigh uidheamachd no trèanadh

Riatanasan:

 • Fosgailte do bhuidhnean àrd-sgoile agus filmeadairean òga

Cluiche as Fheàrr

Tha sinn an-còmhnaidh a’ feuchainn ri tàlant ùr a’ lorg air beulaibh a’ chamara agus tha sinn airson cleasachd shònraichte a chomharrachadh. Thèid an duais sa chun an neach as fheàrr a lìbhrigeas am pàirt, ann am film de sheòrsa sam bith.

Duais: £250 ann an teisteanas

Riatanasan:

 • Fosgailte do bhuidhnean àrd-sgoile agus filmeadairean òga

Duais Ghàidhlig nam Fileantach

Tha Gàidhlig aig cridhe FilmG agus tha sinn airson moladh a dhèanamh air an fheadhainn a tha a’ dèanamh oidhirp, a’ sealltainn tuigse, agus a tha siùbhlach nan cuid labhairt.

Duais: £500 a dh’ionnsaigh uidheamachd no trèanadh

Riatanasan:

 • Fosgailte do luchd-inntrigidh san àrd-sgoil

Duais Ghàidhlig an Luchd-ionnsachaidh

Tha Gàidhlig aig cridhe FilmG agus tha sinn airson luchd-ionnsachaidh a tha a’ dèanamh deagh oidhirp na sgilean cànain aca a thoirt air adhart, agus a tha a’sealltainn tuigse, a mholadh.

Duais: £500 a dh’ionnsaigh uidheamachd no trèanadh

Riatanasan:

 • Fosgailte do luchd-ionnsachaidh aig aois àrd-sgoile
 • Ma tha còrr is leth dhen chlann a tha a' nochdadh anns an fhilm fileanta, feumaidh iad a bhith air am meas mar fhileantaich

Film as Fheàrr le Buidheann Òigridh

Thar nam bliadhnaichean, tha bun-sgoiltean air ùidh a shealltainn ann am FilmG, agus mar sin tha sinn air an duais seo a chur air adhart dhaibhsan gu sònraichte agus buidhnean nach eil ceangailte ri àrd-sgoiltean. Leis gu bheil a’ chlann a tha seo nas òige na farpaisich eile, tha dùil againn gum bi barrachd taic a dhìth bho inbhich. Tha sinn a’ coimhead airson film – de sheòrsa sam bith –a tha air a chur ri chèile gu cruthachail, le sgeulachd ùr a bheir tlachd agus toileachas do dhaoine.

Duais: £500 a dh'ionnsaigh na sgoile/na buidhne

Riatanasan:

 • Fosgailte do chlasaichean bun-sgoile
  Fosgailte do chlubaichean òigridh do chloinn aig aois bun-sgoile
  Faodaidh filmichean a bhith air an stiùireadh le inbheach
  Cha bhi bùithtean-obrach air an tabhann dha na buidhnean seo, agus cha bhi cothrom aig luchd-tagraidh air na duaisean eile ann an Roinn na h-Òigridh

Duais Roghainn an t-Sluaigh

Tha fèill mhòr air Duais Roghainn an t-Sluaigh agus ‘s iad an fheadhainn a gheibh an àireamh as àirde de bhòtaichean a ghlèidheas.

Duais: £100

Riatanasan:

 • Tha cothrom aig GACH FILM sa cho-fharpais air an duais seo