Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! 

Inntrigeadh

Faodar filmichean a chur a-steach an ceartuair. Bidh na foirmichean beò a dh'aithghearr agus thèid agaibh air na filmcihean a chur thugainn.

Tha sinn a' dèanamh fiughair rim faicinn!

Naidheachd

AN COTHROM MU DHEIREADH INNTRIGEADH AIRSON FARPAIS FILMG NA BLIADHNA–SA.

An dèidh sia mìosan inntinneach is trang, tha FilmG 2017 a’ tighinn gu ceann.  Ach ma tha neach sam bith fhathast ri crìoch a chur 

barrachd...

Aithris Spòrs

Ma tha thusa dèidheil air spòrs, agus air a bhith bruidhinn air spòrs – carson nach cuir thu staigh son an duais ùr a tha seo am-bliadhna? Nan còrdadh e riutsa a bhith ag obair aig ìre Derek ‘Pluto’ Moireach no Ùisdean MacIllInnein, faigh tuilleadh fiosrachaidh air duilleagan nan Inbheach agus na h-Òigridh.

FilmG 2011

Cò an Dodo?

Àrd-sgoil Gheàrrloch