Mu FhilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha farpais na bliadhna sa a-nis dùinte, ach bidh sinn ga chur air bhog a-rithist ann an ùine nach bi fada agus cluinnidh sibh mun chuspair againn.

Cuspair 2016

Chaidh 'Cliù' fhoillseachadh mar chuspair na bliadhna aig tachartas do dh'òigridh ann an Glaschu.

Tha e an còmhnaidh a' còrdadh rinn a bhith beachdachadh air mar a mhìnicheas sinn a' chuspair tro na dealbhan, agus bha Lorraine, John Murdo agus Dùghall àibheiseach air beulaibh a' chamara! 

Thoiribh sùil an seo airson tuilleadh fiosrachadh.

Naidheachd

FILMG GA CHUR AIR BHOG LE CO-FHARPAIS ÙR NAM FÒNAICHEAN-LÀIMHE

Chaidh FilmG a chur air bhog Dihaoine 19 An t-Ògmhios ann am Prìomh-oifisean a' BhBC aig Pacific Quay ann an Glaschu. Thàinig sgoilearan à trì àrd-sgoiltean san sgìre cruinn còmhla airson foillseachadh cuspair na bliadhna sa fhaicinn agus airson èisteachd ri luchd-obrach Gàidhlig a' BhBC a' bruidhinn mun eòlas aca air obair sa ghnìomhachas.  

barrachd...

FilmG 2015

Ar Dualchas

Urras Ghleann Dail