Abair oidhche!

Tàlant air leth ga taisbeanadh aig duaisean FilmG 2017. Seo agaibh blasad beag dhen Oidhche mus bi an t-Struthadh Beò ri fhaicinn a-rithist an ceann latha no dhà.

Buanaichean 2017

Chì sibh na filmichean a shoirbhich ann an Roinn na h-Òigridh agus Roinn nan Inbheach an seo. Abair gun robh obair dhoirbh aig na britheamhan. Tàlant air leth. Mealaibh ur naidheachd, fairpisich 2017!

 

Naidheachd

RIONNAGAN AIG DUAISEAN NÀISEANTA NAM FILMICHEAN GÀIDHLIG

Nochd rionnagan film na h-Alba ann an Glaschu a-nochd (Dihaoine 1 Gearran) airson duaisean a thoirt seachad aig naoidheamh cuirm nàiseanta nam filmichean goirid Gàidhlig. Tha FilmG, 

barrachd...

Aithris Spòrs

Seo agaibh a' bhana-ghaisgeach a ghlèidh duais na h-aithris am-bliadhna - Kate Bradley à Àrd nam Murchan, cuide ri glèidheadair sgioba ball-coise na h-Alba, Gemma Fay! Cùm cluais ri claisneachd airson naidheachdan mun ath FilmG sna mìosan a tha romhainn.

 

 

 

FilmG 2015

Gealladh gun Choileanadh

Karen Elder