Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise na dheicheamh bliadhna. Chan eil a leithid a dh’àite ann ma tha thu airson do chuid thàlant a thoirt gu aire dhaoine, agus le farsaingeachd de dhuaisean, tha roinn ann dhan a h-uile duine!

Thoir sùil air postairean na bliadhna an seo.

Film Oileanaich

Tha duais ùr ann am bliadhna do £1,000 airson a film oileanach as fhèarr. Faodaidh sibh film ann a gnè sam bi a thogras sibh a dhèanam, dràma, comadaidh, aithriseach, dealbh-beò m.s.a. Faic na duaisean uile.

Naidheachd

Eilidh orra dòigh aig a Mhòd Nàiseanta!

Eilidh air a dòigh aig a' Mhòd Nàiseanta! Tha Eilidh Rankin bho sgioba FilmG air a dòigh glan ‘s i aig a’ Mhòd 

barrachd...

FilmG 2009

Droch Latha

Philip Todd