Mu FilmG

Farpais Nam Filmichean Goirid, a tha air a bhith ruith 11 bliadhna a-niste. Cothrom air leth airson luchd-film, cleasaichean, sgrìobhadairean, is daoine a tha làn bheachdan cruthachail an tàlant a thaisbeanadh.

Tha am farpais gus tòiseachaidh a chàirdean – leanaibh sinn air Instagram, Twitter, Facebook agus Snapchat airson na naidheachdan as ùire agus bliadhna ùr de bhith tional tàlant air fàire!

 

Na Filmichean

Gabhaibh sùil air filmichean na blaidhn' uiridh. Tha feadhainn sgoinneil ann bhon òigridh agus bho na h-inbhich.

Ma tha sibh am beachd film a dhèanamh sib' fhèin - bheir iad seo pailteas spionnadh dhuibh!

 

Naidheachd

AGUS ANN AM PRIOBADH NA SÙLA, THA AN T-ÀM ANN AIRSON FILMG!

Tha FilmG, co-fharpais nam filmichean goirid Gàidhlig aig MG ALBA, an aona cho-fharpais deug, ga fhoillseachadh le cuspair na bliadhna, 'Ann am Priobadh na Sùla'. Bhon 

barrachd...

FilmG 2010

As d’ Aonais

Alasdair Macleod