Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha FilmG 2016 fosgailte gu Diciadain 16 Dùbhlachd 2015!

Cuspair 2016

Chaidh 'Cliù' fhoillseachadh mar chuspair na bliadhna aig tachartas do dh'òigridh ann an Glaschu.

Tha e an còmhnaidh a' còrdadh rinn a bhith beachdachadh air mar a mhìnicheas sinn a' chuspair tro na dealbhan, agus bha Lorraine, John Murdo agus Dùghall àibheiseach air beulaibh a' chamara! 

Thoiribh sùil an seo airson tuilleadh fiosrachadh.

Naidheachd

FilmG air Chuairt

Tha cùisean trang agus na bùithtean-obrach air tòiseachadh agus an t-seachdain sa tha Eilidh air a bhith bruidhinn ri oileanaich mu na cothroman a tha an lùib FilmG. Tha sinn airson tàlant cruthachail a thoirt am bàrr agus mar sin bidh sinn a’ feuchainn ri tadhal air nas urrainn dhuinn de dh’oilthighean ’s 

barrachd...

FilmG 2012

Gnathan-ìomhaigh

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu