{if 0}
{if 0}

Mu FhilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha farpais na bliadhna sa a-nis dùinte, ach chan fhada gum bi sinn ga chur air bhog a-rithist - cumaibh cluais ri claisneachd!

Buannaichean

Abair gun d' fhuair sinn measgachadh air leth dh' fhilmichean airson FilmG 2015.

Meala naidheachd air na buannaichean!

Faic an liosta slàn airson FilmG Inbhich agus FilmG Òigridh.

Naidheachd

COTHROM DHA SGRÌOBHADAIREAN GÀIDHLIG
Tha Pròiseact nan Ealan (buidheann leasachaidh nàiseanta nan ealan Ghàidhlig) a’ co-obrachadh le Taigh-cluiche Nàiseanta na h-Alba, Playwright’s Studio agus Comhairle nan Leabhraichean a’ lìbhrigeadh cùrsa còmhnaidheach airson seachdain aig  Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach bho 15-19mh Ògmhios 2015. An dèidh cho soirbheachail ‘s a bha an c  barrachd...

FilmG 2015

Fios Fithich

Keith Stringer