Mu FhilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha farpais na bliadhna-sa a-nis duinte, ach bi sinn ga chur air bhog a-rithist san t-Sultain.

Buannaichean

Abair gun d' fhuair sinn measgachadh air leth dh' fhilmichean airson FilmG 2015.

Meala naidheachd dha na buannaichean! Faic an liosta slàn airson FilmG Inbhich agus FilmG Òigridh.

Naidheachd

Sanjeev Kohli agus Ken Stott am measg nan rionnagan sgrìon an làthair airson duaisean nàiseanta filmichean Gàidhlig a thoirt seachad
Nochd rionnagan film is telebhisein ann an Glaschu a-nochd (Dihaoine 27 Màrt) airson duaisean a thoirt seachad aig an t-seachdamh chuirm de Dhuaisean Nàiseanta Filmichean Gàidhlig. Bha MG ALBA, Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, a' comharrachadh co-fharpais shoirbheachail eile de FilmG, duaisean cliùiteach tàlant filmichean na Gàidhlig, a chaidh a cumail aig The Old Fruitmarket,  barrachd...

FilmG 2013

An Làmh a bheir, ‘s i a gheibh

Àrd-sgoil an Òbain