Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise na dheicheamh bliadhna. Chan eil a leithid a dh’àite ann ma tha thu airson do chuid thàlant a thoirt gu aire dhaoine, agus le farsaingeachd de dhuaisean, tha roinn ann dhan a h-uile duine!

Thoir sùil air postairean na bliadhna an seo.

Naidheachd

A' Comharrachadh Deich Bliadhna

Thigibh còmhla rinn a chomharrachadh deich bliadhna de FilmG. Tha sinn a’ toirt fiathachadh dhuibh tighinn dhan Tramway air 7 Sultain aig 6.30f. Tha postairean FilmG a-nise air 

barrachd...

FilmG 2009

Oidhche Shathairne!

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu