{if 0}
{if 0}

Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Nise gu bheil cuspair na bliadhna air fhoillseachadh, chan eil leisgeul agaibh ach toiseach tòiseachaidh a dhèanamh...

Cuir a-Steach

Tha sinn air bhoil agus FilmG 2015 a-nise fosgailte airson filmichean bho an dà chuid Òigridh agus Inbhich. Cha leig sibh leas ach am foirm a lìonadh agus am film agaibh a chur thugainn. Gabhaidh sinn faidhlichean de dhiofar seòrsa agus suas ri 400mb a mheud. Ma bhios tàire sam bith agaibh, leigibh fios, agus nì sinn ar dìcheall ur cuideachadh. Gur math a thèid dhuibh! 

Naidheachd

Glè bheag de dh'ùine air fhàgail!
Tha an dà chuid ceann-là an Òigridh agus ceann-là nan Inbheach a' teannadh oirnn, le ceann-là an Òigridh ann air an 19mh dhen Dùbhlachd agus ceann-là nan inbheach mìos às-dèidh sin, air an 19mh dhen Fhaoilleach. Tha daoine air a bhith trang anns gach ceàrnaidh ag obair air filmichean agus tha sinn a' d barrachd...

FilmG 2013

Miann Beatha

Katie Laing