Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart.

Thoir sùil air filmichean na bliadhna-sa airson blasad fhaighinn dhen fharpais!

Bhòt

Sin agaibh e, tha filmichean na bliadhna air an làrach-lìn agus faodaidh sibh taic a chur ris an fheadhainn as fheàrr leibh, aon turas gach latha, airson Duais Roghainn an t-Sluaigh. 

Gabh sùil air filmichean na h-Òigridh agus feadhainn nan Inbheach - agus feuch gun seall sibh dhar caraidean air na meadhanan-sòisealta iad cuideachd!

Naidheachd

'Top 10' Duais Roghainn an t-Sluaigh

Tha ceithir seachdainean ann fhathast gu oidhche mhòr nan duaisean, agus na duaisean uile air an aontachadh, ach Duais Roghainn an t-Sluaigh. Faodaidh tu bhòt a 

barrachd...

Aithris Spòrs

Ma tha thusa dèidheil air spòrs, agus air a bhith bruidhinn air spòrs – carson nach cuir thu staigh son an duais ùr a tha seo am-bliadhna? Nan còrdadh e riutsa a bhith ag obair aig ìre Derek ‘Pluto’ Moireach no Ùisdean MacIllInnein, faigh tuilleadh fiosrachaidh air duilleagan nan Inbheach agus na h-Òigridh.

FilmG 2012

Air an Stairsich

Àrd-sgoil Phort Rìgh