Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Nise gu bheil cuspair na bliadhna air fhoillseachadh, chan eil leisgeul agaibh ach toiseach tòiseachaidh a dhèanamh...

Cuir a-Steach

Tha sinn air bhoil agus FilmG 2015 a-nise fosgailte airson filmichean nan Inbheach. Cha leig sibh leas ach am foirm a lìonadh agus am film agaibh a chur thugainn. Gabhaidh sinn faidhlichean de dhiofar seòrsa agus suas ri 400mb a mheud. 'Se 19 Faoilleach 2015 an ceann-là agus ma bhios tàire sam bith agaibh, leigibh fios, agus nì sinn ar dìcheall ur cuideachadh. Gur math a thèid dhuibh! 

Naidheachd

Ceann-la Farpais nan Inbheach: 19 Faoilleach 2015
Tha farpais FilmG na h-òigridh a-nis dùinte, ach tha fhathast ùine ann airson inbhich agus buidhnean coimhearsnachd na filmichean aca a dhèanamh. Dhuinn farpais na h-òigridh air an 19 Dùbhlachd agus ged nach bi na filmichean air an dearbhadh gu as dèidh na bliadhna ùr, tha e coltach gu bheil an àireamh de filmichean òigridh barrachd...

FilmG 2014

Gaol nan Eilean

Shannon MacLean