Mu FhilmG

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chan fhada gun tèid FilmG 2015 a chur air bhog agus gun cluinn sibh mu chuspair na bliadhna, dèanaibh cinnteach gun cùm sibh cluais ri claisneachd!

Buannaichean

Abair gun d' fhuair sinn measgachadh air leth dh' fhilmichean airson FilmG 2014.

Meala naidheachd dha na buannaichean! Faic an liosta slàn airson FilmG Inbhich agus FilmG Òigridh.

Naidheachd

DEISEIL AIRSON FILMG A CHUR AIR BHOG . Abair gu bheil sgioba FilmG air a bhith trang ag ullachadh airson farpais na bliadhna sa a chur air bhog. Cò chreideadh gu bheil am farpais a-nise air a bhith barrachd...

FilmG 2011

Power of the Hood

Martin Symons