Mu FhilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Tha farpais na bliadhna-sa a-nis duinte, ach bi sinn ga chur air bhog a-rithist san t-Sultain.

Bhòtaibh!

Tha filmichean na bliadhna-sa bho Roinn na h-Òigridh agus Roinn nan Inbheach a-nise air-loidhne. Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh.

Thèid agaibh air bhòtadh airson an fheadhainn as fheàrr leibh turas gach latha chun an 20mh den Mhàirt. Cha leig sibh leas ach am putan buidhe a bhruthadh!

Bidh sinn a' foillseachadh nam buanaichean air fad air 27 Màrt aig an Old Fruitmarket ann an Glaschu.

Naidheachd

GEÀRR-LIOSTA 2015 AIR FHOILLSEACHADH!
Tha sinn uabhasach toilichte geàrr-liosta na bliadhna fhoillseachadh airson an dà chuid Roinn na h-Òigridh agus Roinn nan Inbheach, agus luchd-film, buidhnean coimhearsnachd is sgoiltean bho air feadh na dùthcha air a bhith  barrachd...

FilmG 2012

Dannsairean Sollas aig Geamaichean Uibhist a Tuath

Debbie Booth