Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise na dheicheamh bliadhna. Chan eil a leithid a dh’àite ann ma tha thu airson do chuid thàlant a thoirt gu aire dhaoine, agus le farsaingeachd de dhuaisean, tha roinn ann dhan a h-uile duine!

Thoir sùil air postairean na bliadhna an seo.

A' dol tro na filmichean

Tha FilmG 2018 a-nise dùinte, bho Diluain 11 Dùbhlachd.

Tha e còrdadh rinn gu mòr a bhith a' coimhead tro na filmichean. Feuch gun cùm sibh sùil air an làrach agus air na meadhanan-sòisealta an ath-sheachdain gus an cluinn sibh nuair a thèid iad suas!

Naidheachd

Duaisean FilmG agus Ceithir de na Filmichean as Fheàrr gan craoladh air BBC ALBA

Tha sinn cho toilichte an naidheachd innse gun tèid cuirm nan duaisean a chraoladh air BBC ALBA airson a' chiad turais a-riamh. Chan e mhàin sin, 

barrachd...

FilmG 2010

Bu tu mo Ghaisgeach

Àrd-sgoil a' Phluic