Mu FilmG

Tha Farpais nam Filmichean Goirid a-nise na dheicheamh bliadhna. Chan eil a leithid a dh’àite ann ma tha thu airson do chuid thàlant a thoirt gu aire dhaoine, agus le farsaingeachd de dhuaisean, tha roinn ann dhan a h-uile duine!

Thoir sùil air postairean na bliadhna an seo.

Farpais 'Flash'

Tron bhliadhna tha FilmG a’ dol a bhith a’ ruith farpaisean ‘flash’ goirid agus spòrsail. Bidh a' chiad fhear a’ tachairt as t-samhradh, ‘s sinn a’ lorg dealbhan-beò suas gu mionaid a dh’ fhaid. Tha seo fosgailte dha òigridh fo aois 18… thig tuilleadh fiosrachadh a dh’ aithghearr! 

Naidheachd

FilmG ga cur air bhog airson an deicheamh turas!

Bha Fiona NicCoinnich, preasantair BBC ALBA, agus an neach-naidheachd is cluicheadair ball-coise, Calum Fearghasdan an làthair cuide ri sgoilearan às Àrd-sgoil Gheàrrloch air Diardaoin 22 Ògmhios airson 

barrachd...

FilmG 2010

Gaisgeach gun Fhios

Acadamaidh Rìoghail Baile Dhubhthaich