Mu FilmG

’S e “Ann am Priobadh na Sùla” a th’ againn mar chuspair am-bliadhna.

Cha leigear a leas an cuspair a leantainn, ach ’s e deagh thoiseach tòiseachaidh a th’ann do mhòran. Tha sinn an dòchas gum bi sibh air ur piobrachadh gus filmichean a chruthachadh leis a’ chuspair, agus ’s dòcha gum bi ùidh agaibh sna duaisean sgoinneil againn – bho ghreisean-obrach gu luach £10,000 de dhuaisean!

 

Ceann-la

'S e 14 Dùbhlachd ceann-latha co-fharpais 2018/19. 

Am measg duaisean na bliadhna sa, tha £2500 airson an Stiùiriche As Fheàrr Sa Ghnìomhachas ann a Roinn nan Inbheach agus £1,000 airson a Film As Fheàrr ann a Roinn na h-Òigridh.

Naidheachd

Sgeadachadh, Solais, is Spòrs do Sgiobaidhean Dràma a’ Mhòid!

Fhuair na sgiobaidhean a ghabh pàirt ann am farpais dràma a’ Mhòid an cothrom tionndadh 

barrachd...

FilmG 2015

Gealladh

Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig