Mu FilmG

Farpais nam Filmichean Goirid!

A bheil thusa cruthachail, comasach agus làn bheachdan a dhèanadh deagh phrògram? Tha thu san t-àite cheart! Tha an fharpais fosgailte do dh’Oigridh agus do dh’Inbhich le roghainn farsaing de dhuaisean gan tabhann. Chithear filmichean 2016 an seo!

Cuspair 2017: Strì

Chaidh Cuspair FilmG 9 fhoillseachadh aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig – agus gu h-iomchaidh, as dèidh còrr is ceud tuairmse, ‘s e ‘Strì’ a th’ ann!

Cluinnear barrachd mu chuspair FilmG 9 an seo.

Naidheachd

Làithean-saora air Fàire

Tha làithean-saora na sgoile agus seachdain a’ Mhòid a’ teannadh oirnn. Tha gu leòr air a bhith dol bho chionn beagan sheachdainean… Thòisich b 

barrachd...

Aithris Spòrs

Ma tha thusa dèidheil air spòrs, agus air a bhith bruidhinn air spòrs – carson nach cuir thu staigh son an duais ùr a tha seo am-bliadhna? Nan còrdadh e riutsa a bhith ag obair aig ìre Derek ‘Pluto’ Moireach no Ùisdean MacIllInnein, faigh tuilleadh fiosrachaidh air duilleagan nan Inbheach agus na h-Òigridh.

FilmG 2014

Dà Thaobh

Allison Nic an Tòisich