Mu FilmG

'S e Farpais Fhilmichean Goirid Gàidhlig a th' ann am FilmG a bhios a' ruith gach bliadhna.

Tha sinn air teannadh air FilmG 12, agus abair gu bheil duaisean àibheiseach rim buinneig! Tha FilmG fosgailte do chlasaichean bun-sgoile, àrd-sgoile, do dheugairean ag obair air an ceann fhèin agus do dh'inbhich - bho bhuidhnean coimhearsnachd thucasan a tha ag obair sa ghnìomhachas.

Cuspair 2020

Chaidh “Treòraich” ainmeachadh mar chuspair FilmG 12. Chi sibh dealbhan is bhideothan na bliadhna airson ur cur gu dol a’ smaoineachadh air beachdan airson na filmichean agaibh.

Tha iomadh roinn anns an fharpais airson fhilmichean dràma, èibhinn, aithriseach.

 

Naidheachd

Làmh an uachdar do dh'Iain Wilson!

Bha Iain Wilson às an Eilean Sgitheanach air thoiseach air chàich a’ tomhais cuspair FilmG 2020, ag obrachadh a-mach gur e “Treòraich” a bh’ ann. Cha robh 

barrachd...

FilmG 2010

An Texan a’ Tilleadh Dhachaigh

Àrd-sgoil Àird nam Murchan